E-Text

Fathers and Sons

List of Characters

NIKOLAI PETROVITCH KIRSANOV, a landowner.

PAVEL PETROVITCH KIRSANOV, his brother.

ARKADY (ARKASHA) NIKOLAEVITCH (or NIKOLAITCH), his son.

YEVGENY (ENYUSHA) VASSILYEVITCH (or VASSILYITCH) BAZAROV, friend of Arkady.

VASSILY IVANOVITCH (or IVANITCH), father of Bazarov.

ARINA VLASYEVNA, mother of Bazarov.

FEDOSYA (FENITCHKA) NIKOLAEVNA, second wife of Nikolai.

ANNA SERGYEVNA ODINTSOV, a wealthy widow.

KATYA SERGYEVNA, her sister.

PORFIRY PLATONITCH, her neighbor.

MATVY ILYITCH KOLYAZIN, government commissioner.

EVDOKSYA (or AVDOTYA) NIKITISHNA KUKSHIN, an emancipated lady.

VIKTOR SITNIKOV, a would-be liberal.

PIOTR (pron. P-yotr), servant to Nikolai.

PROKOFITCH, head servant to Nikolai.

DUNYASHA, a maid servant.

MITYA, infant of Fedosya.

TIMOFEITCH, manager for Vassily.